Các gói cước 3G

MAX Vinaphone

Giá cước: 70.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 600 MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn: DV MAX gửi 8069

MAXS sinh viên

Giá cước: 50.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 2 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn: DV MAX gửi 8069

MAX100 Vinaphone

Giá cước: 100.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 1,2 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn: DV MAX100 gửi 8069

MAX200 Vinaphone

Giá cước: 200.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 3 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn: DV MAX200 gửi 8069

MAX300 Vinaphone

Giá cước: 300.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 30 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn: DV MAX300 gửi 8069

BIG70 Vinaphone

Giá cước: 70.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 1,6GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
Soạn: DV BIG70 gửi 8069

BIG100 Vinaphone

Giá cước: 100.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 2,5GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
Soạn: DV BIG100 gửi 8069

BIG200 Vinaphone

Giá cước: 200.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 5,5GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
Soạn: DV BIG200 gửi 8069

BIG300 Vinaphone

Giá cước: 300.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 10 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
Soạn: DV BIG300 gửi 8069
Đăng ký ngay